Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben jelentkezne valamely az MTT Digital Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által meghirdetett állásajánlatra, a Társaság kezeli a jelentkezés során megadott személyes adatait, amely adatkezelésről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. illetve 14. cikkeiben foglaltaknak megfelelően – a Társaság az alábbiakban nyújt tájékoztatást.

1. Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő cégneve: EAZY Digital Kft.

 • Székhelye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11.

 • nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Cégjegyzékszáma: 01-09-327229

 • Adószáma: 25503160-2-41 

 • Képviseletre jogosult: Kocsis Márk Lóránt ügyvezető 

 • telefon: +36202105527

 • Web elérhetőség: https://eazy.digital  

 • e-mail: hello@eazy.digital 

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az érintettel való kapcsolattartás, az adatkezelő által közzétett állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása, munkaviszony létrehozásának elősegítése. 

3. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

3.1. Az érintett alább felsorolt személyes adatai esetében az adatkezelés az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelésnek minősül, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 cikk (1) bek. b) pontja.

 • Név;

 • Születési név; 

 • Anyja neve; 

 • Születési hely, idő; 

 • Állandó lakcím; 

 • Jelenlegi és korábbi munkaviszonyának kezdete, megszűnése; 

 • Személyi igazolvány szám. 

3.2 Az érintett alább felsorolt személyes adatainak kezelése a Társaságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 cikk (1) bek. c) pontja.

 • Iskolai végzettség, szakképzettség (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, továbbiakban az „Mt.”);

 • Bér, egyéb bérjellegű, vagy béren kívüli juttatások, ezek összegének megállapításához kapcsolódó adatok (pl. prémium értékelés, munkahelyi értékelése) (Mt.);

 • Bankszámlaszám (Mt.);

 • Munkaidő nyilvántartás (beleértve az igazolt vagy igazolatlan távollétek ideje, indoka, és az azokat megalapozó dokumentáció) (Mt.);

 • Adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos adatok (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény);

 • Kiküldetések helyszíne, időpontja (Mt.);

 • Könyvelés vagy könyvvizsgálat részét képező bizonylatokon, kapcsolódó dokumentumokban megjelenő adatok, a munkavállalóval szembeni hátrányos jogkövetkezmény kiszabásával, vagy egyéb, a munkaviszonyból fakadó kötelezettségek megszegésével kapcsolatos adatok (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, Mt.); 

 • Állampolgárság (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény);

 • Gyermek(ek) neve, születési ideje (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről);

 • TAJ szám (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény);

 • Egészségügyi adat (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény);

 • Adóazonosító jel (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről).

3.3 A fentiekben felsoroltakon túlmenően az érintett önkéntes hozzájárulása alapján a Társaság kezelheti az érintett alábbi személyes adatait is:

 • Betöltött korábbi munkakör; 

 • E-mail cím; 

 • Telefonszám; 

 • LinkedIn azonosító; 

 • Facebook azonosító; 

 • Skype azonosító; 

 • Érintett által megadott további CV adatok;

 • Beszélt nyelvek; 

 • Jogosítvány típusa, száma; 

 • Képmás. 

A hozzájárulás visszavonható az érintett erre vonatkozó, a Társasághoz címzett és az érintett által megfelelően aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, felsorolásszerűen megjelölve azon adatokat, amelyekre vonatkozólag az érintett hozzájárulását visszavonja. Azon esetekben, amikor az adatkezelés nem (csupán) hozzájáruláson, hanem a felsorolt egyéb jogalapok közül bármely máson vagy máson is alapszik, a hozzájárulás visszavonása nem elegendő ok az adatkezelés megszüntetésére. 

4. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatásának idejéig, illetve addig kezeli, amíg az érintett nem kéri adatainak törlését vagy vonja vissza hozzájárulását. 

Az érintett külön írásbeli hozzájárulása esetén az Adatkezelő a kiválasztási folyamat lezárulása után is kezeli az Érintett fenti személyes adatait annak érdekében, hogy az Érintettet a jövőben esetleges újabb állásajánlatokkal megkeresse. Ilyen hozzájárulás megadása esetén az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azzal, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás megadása évének végétől számított kettő (2) év eltelte után automatikusan felülvizsgálja a jelentkezői adatbázist, megkeresi az Érintettet és kifejezetten felajánlja számára a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Esetleges hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. 

A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

5. Az adatkezelés módja

A személyes adatok kezelése részben automatizált módon történik. A jelentkezés forrásától függően kézi vagy automatikus adatkezelés történik. Az adatkezelés során a toborzásban részt vevő munkatársak mindig csak az aktuális tevékenységez szükséges adatokkal érintkeznek.

6. Adatfeldolgozók

A Társaság, mint adatkezelő az érintett egyes személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozót vehet igénybe.

Jelentkezése elbírálása során az érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek a toborzás és kiválasztás során adatfeldolgozóként igénybe vett toborzási szolgáltatóhoz annak érdekében, hogy az érintett pozícióra való alkalmasságát megvizsgálják (üzemorvosi, toborzási kapcsolattartók, valamint a jelentkezés kiértékelésében szolgáltatást nyújtó külső szakértő számára). Az érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek. 

A Társaság, mint adatkezelő vagy az általa bevont adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag a Társaság utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

7. Az érintett jogai

Az érintettet, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha az érintett ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, így profilalkotás során) az Adatkezelő lenti elérhetőségein. 

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

A Társaság az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8. Adatbiztonság

Az érintett személyes adatait a Társaság ügyvezetése, új munkaviszony létesítésével, toborzással kapcsolatban eljáró munkatársai, pozíció munkahelyi felettese, és az adatbiztonsággal foglalkozó munkatársai ismerhetik meg. 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Társaság felhívja minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. 

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Társaság, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat a Társaság harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Társaság megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

Esetleges adatvédelmi incidens esetén az érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az érintett – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

9. Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogérvényesítés és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. 

Amennyiben az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az adatkezelővel, vagy egyébként az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult panaszt tenni. 

Az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben: 

 • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben; 

 • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal; 

 • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről; 

 • ha megítélése szerint az adatkezelő vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. 


Budapest, 2020. január 28.